00 33 2 98 39 62 25
Fax (op afspraak) :   
00 33 9 50 04 32 70
Contact Hoofdkantoor : 5 Hent Meneyer, 29 950 Gouesnac'h, France.
Postadres : 2 impasse de Kervégant, 29 350 Moëlan sur mer, France.

Lees aandachtig de gebruiksvoorwaarden van deze website voordat u er gebruik van gaat maken. Door verbinding te maken met deze website accepteert u deze voorwaarden zonder voorbehoud.

SI BELLE: MAKELAAR IN ONROERENDE ZAKEN
Si Belle, geregistreerd adres: 5 Hent Meneyer, 29 950 Gouesnac'h.
Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van � 7.500.
RCS Quimper Bedrijfsregistratienummer: 441 879 111. Directeur: Philippe Salin
Makelaarsvergunning nr. CPI 2903 2017 000 018 607, afgegeven op 25/04/2017 door de CCI de France, Bretagne Ouest.
Het uitvoeren van transacties in onroerend goed en bedrijfsmiddelen en vastgoedbeheer.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en garantie: Lloyd's France S.A.S., 8-10 rue Lamennais, 75 008 Paris. Gegarandeerd bedrag: 110.000 euro voor elke activiteit. Het bureau kan voor elke activiteit geld ontvangen.
Als lid van een door de belastingdienst geautoriseerd managementcentrum kunnen alle verschuldigde bedragen worden vereffend met bankoverschrijving of per cheques ten name van Si Belle worden geaccepteerd.
Siret-nummer: 441 879 111 00033. APE-code: 6831Z - Makelaar.
Vastgoed- en bedrijfsactiva-transacties en vastgoedbeheer.
EU btw-nummer: FR 37441879111.
Bemiddelaar: ANM Conso, www.anm-conso.com

UITGEVER VAN DE SITE
ID Interactive SAS
Parc d�activit�s de Doaren Molac 2
56 610 Arradon
France
T�l : +33 (0)2 97 69 07 43
https://www.id-interactive.fr

GEBRUIKSVOORWAARDEN
De site is toegankelijk via de volgende url: www.sibellevilla.fr en wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van de site valt onder deze voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u bekend te zijn met en accepteert u deze voorwaarden. Deze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door de firma Si Belle worden gewijzigd.
Si Belle kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van de dienst.

REDACTIONELE BEHEERDER
Philippe Salin
Si Belle
5 Hent Meneyer
29 950 Gouesnac'h
France
T�l. : + 33 (0) 2 98 39 62 25
Fax : + 33 (0) 9 50 04 32 70
https://www.sibellevilla.fr

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan desondanks onnauwkeurigheden, weglatingen of tekortkomingen bevatten. Als u een tekortkoming opmerkt, een fout of iets dat niet goed lijkt te werken, meld dit dan per e-mail en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (pagina waarop het probleem verschijnt, welke actie het veroorzaakt, type computer en browser , etc...).

Alle gedownloade inhoud is voor risico van de gebruiker en zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Si Belle kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan de computer van de gebruiker, noch voor enig verlies van gegevens na het downloaden.

Met betrekking tot hyperlinks op deze website die naar andere bronnen op internet leiden, kan Si Belle geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

GESCHILLEN
Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en alle geschillen of geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan, zijn de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar het hoofdkantoor van de onderneming Si Belle onder valt. De voertaal voor het beslechten van potenti�le geschillen is Frans.

RECHTEN VAN TOEGANG
Overeenkomstig deze wet hebben gebruikers van het internet recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen persoonlijk betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar het volgende postadres: Si Belle, 5 Hent Meneyer, 29 950 Gouesnac'h, Frankrijk, of naar het volgende contactformulier.
De verzamelde persoonlijke informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden, behalve waar dit nodig kan zijn voor een goede levering van de dienst die door de internet gebruiker is besteld.

VERTROUWELIJKHEID
Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden in geen geval aan derden meegedeeld, behalve voor een goede levering/uitvoering van de dienst.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Si Belle met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.
Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Si Belle. Een dergelijke weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door L3335-2 en volgende artikelen van de intellectueel eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij kan aantasten. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Op dezelfde manier bezit Si Belle de 'rechten van databaseproducenten' waarnaar wordt verwezen in boek III, titel IV, van het wetboek van intellectuele eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot copyright en databases.

Gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink naar deze site plaatsen, maar alleen rechtstreeks linken naar de homepage, toegankelijk via de volgende url: www.sibellevilla.fr, en op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend. In het bijzonder is een link direct naar een sub pagina (een 'deep link') verboden, evenals het openen van deze site binnen een frame, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Si Belle.

Voor vragen over toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Voor de pers gelden specifieke voorwaarden.
Bovendien heeft de opmaak van deze site het gebruik van externe bronnen noodzakelijk gemaakt waarvoor we de rechten hebben verworven of waarvoor de gebruiksrechten onbeperkt zijn: de illustraties zijn verkregen van beeldbanken, met name Shutterstock.com, en van onafhankelijke fotografen, in dat geval wordt elke foto toegeschreven.

HOSTING
1&1 IONOS
www.ionos.fr

VOORWAARDEN VOOR SERVICE
Deze site is gecodeerd in HTML en CSS. Voor een betere gebruikerservaring en aangenamere beelden, raden we aan moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Chrome, Edge ...

INFORMATIE EN UITSLUITING
Si Belle stelt alles in het werk om nauwkeurige informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten en weglatingen optreden. Internet gebruikers moeten daarom met Si Belle de juistheid van de informatie controleren en alle wijzigingen aan de site melden die zij nuttig achten. Si Belle is in ieder geval niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

COOKIES
Voor statistische en weergavedoeleinden gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf zijn opgeslagen om technische gegevens over uw browsen vast te leggen.

HYPERTEXT-LINKS
De websites van Si Belle Villa bieden mogelijk links naar andere websites of bronnen die beschikbaar zijn op het internet.

Si Belle heeft geen controle over deze websites. Si Belle kan de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen niet garanderen. Het kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de inhoud van deze sites of externe bronnen, inclusief de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of voor enig gebruik van deze elementen. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, liggen volledig bij de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van Si Belle mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Si Belle.

Als een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Si Belle wil plaatsen, is het de verantwoordelijkheid van die persoon om een op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek te formuleren om een hyperlink op te zetten. Si Belle behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

RESEARCH
Bovendien betekent verwijzing naar een website om aanvullende informatie te vinden op geen enkele manier dat Si Belle enige verantwoordelijkheid erkent of aanvaardt met betrekking tot de inhoud of het gebruik van die site.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
Daarom is het uw taak om de nodige voorzorgsmaatregelen voor het gebruik te nemen en om ervoor te zorgen dat wat u kiest niet wordt besmet met fouten of zelfs met elementen van destructieve aard zoals virussen, trojaanse paarden, ect...

AANSPRAKELIJKHEID
Er wordt geen andere garantie geboden aan de klant, wiens verplichting het is om duidelijk zijn of haar behoeften kenbaar te maken en wiens taak het is om ge�nformeerd te worden. Indien de door Si Belle verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het aan de klant zelf om de coherentie of plausibiliteit van de verkregen resultaten te verifi�ren. Si Belle is op geen enkele manier aansprakelijk jegens derden vanwege het gebruik door de klant van informatie of gebrek aan informatie in haar producten, waaronder een van haar websites.

BESLUITMIDDELENMAATREGELEN VAN DE CONSUMENT
Overeenkomstig L611-1 en volgende artikelen en R612-1 en volgende artikelen van de consumentenwetgeving voor elk geschil van contractuele aard met betrekking tot de nakoming van de verkoopovereenkomst en / of de dienstverlening die niet kon worden opgelost door eerst een klacht in te dienen bij onze klantenservice, kan de consument kosteloos gebruik maken van bemiddeling. Hij of zij moet contact opnemen met de Association Nationale des M�diateurs (ANM), hetzij per post door te schrijven naar 2 RUE DE COLMAR,94300 VINCENNES, hetzij per e-mail door het online verwijzingsformulier in te vullen op het volgende adres: www.anm-conso.com.
Bij geschillen naar aanleiding van onlineverkoopovereenkomsten kan de consument ook terecht op de website European Online Dispute Resolution website.
De volgende website www.economie.gouv.fr/mediation-conso bevat ook allerlei nuttige informatie (in het Frans) in geval van grensoverschrijdende geschillen.

CONTACTEZ-NOUS
Si Belle staat tot uw beschikking voor opmerkingen of suggesties. U kunt ons in het nederlands schrijven per email